در دهه اخیر استفاده از اینترنت در سراسر جهان با سرعت شتابان در حال گسترش بوده است و هم اكنون اكثریت جوانان با این فناوری همراه (به روز) هستند. در میان تعداد بیشماری افراد و شركتها كه در سراسر جهان از اینترنت استفاده می كنند قطعا برخی در جستجوی محصولات و خدمات شما هستند.